Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt De 3D printer pen specialist, gevestigd in Eindhoven,aangeduid als www.3dprinterpen.nl en haar contractspartner als afnemer.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met De 3D printer pen specialist.
1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan De 3D printer pen specialist aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden De 3D printer pen specialist heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van De 3D printer pen specialist zijn geen offerte.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van De 3D printer pen specialist op haalbaarheid is beoordeeld. De 3D printer pen specialist heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Alle door of in opdracht van De 3D printer pen specialist gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van De 3D printer pen specialist en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan De 3D printer pen specialist te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van De 3D printer pen specialist van € 300,00 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.
5. Prijzen
5.1. De zaken van De 3D printer pen specialist worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van De 3D printer pen specialist  De diensten van De 3D printer pen specialist worden verricht tegen de prijs die De 3D printer pen specialist na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
5.3. De 3D printer pen specialist behoudt het recht om de prijzen en tarieven van de aangeboden producten aan te passen.
6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt De 3D printer pen specialist de wijze van verzending. In geval De 3D printer pen specialist de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van De 3D printer pen specialist. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door De 3D printer pen specialist op te geven opslagplaats, heeft De 3D printer pen specialist het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan De 3D printer pen specialist toekomende rechten.7. Leveringstermijnen
7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van De 3D printer pen specialist.
7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat De 3D printer pen specialist na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij De 3D printer pen specialist een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtiging na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens De 3D printer pen specialist. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van De 3D printer pen specialist of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
8. Zichtzendingen
8.1. De door De 3D printer pen specialist afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door De 3D printer pen specialist aan te geven doeleinden, wanneer De 3D printer pen specialist dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door De 3D printer pen specialist op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin De 3D printer pen specialist deze zaken aan de afnemer afleverde.
9. Betaling
9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, via iDEAL of vooraf per bank/giro te worden betaald. De 3D printer pen specialist zal tevens, indien gewenst,  met acceptgiro opdrachten werken.
9.2. Niet tijdige betaling geeft De 3D printer pen specialist het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.3. De 3D printer pen specialist is ten allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door De 3D printer pen specialist te verrichten prestaties, een en ander op een door De 3D printer pen specialist aan te geven wijze.
9.4. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9.4. Wissels worden onder het aanrekenen van De 3D printer pen specialist en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. De 3D printer pen specialist garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
9.7. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
9.8.De 3D printer pen specialist staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door De 3D printer pen specialist uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van De 3D printer pen specialist de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van De 3D printer pen specialist de zaken aan De 3D printer pen specialist ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan De 3D printer pen specialist of aan de door De 3D printer pen specialist aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4.De 3D printer pen specialist verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van De 3D printer pen specialist ten behoeve van andere aanspraken dieDe 3D printer pen specialist de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van De 3D printer pen specialist zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 300,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van De 3D printer pen specialist tot volledige voldoening van al hetgeen De 3D printer pen specialist van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
11. Reclames
11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen zeven dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan De 3D printer pen specialist kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt De 3D printer pen specialist geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen terug te vorderen.
11.3. Indien een reclame door De 3D printer pen specialist gegrond wordt bevonden, heeft De 3D printer pen specialist het recht te harer keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan De 3D printer pen specialist worden afgegeven;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval De 3D printer pen specialist onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. De 3D printer pen specialist verwacht de geleverde zaken retour op een afgesproken adres afgeleverd, in de originele verpakking en in de staat waarin De 3D printer pen specialist deze zaken aan de afnemer afleverde. Bij eventuele schade bij terugzendingen is De 3D printer pen specialist gerechtigd de schade in rekening te brengen. De 3D printer pen specialist aanvaardt geen teruggezonden zaken die onder rembours worden verstuurd.
12. Garantie
12.1. Op alle producten zit 1 jaar garantie. De 3D printer pen specialist staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.3. Indien de afnemer aan De 3D printer pen specialist een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van De 3D printer pen specialist.  De afnemer zal alsdan De 3D printer pen specialist vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan De 3D printer pen specialist verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van De 3D printer pen specialist zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen.
12.5 Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven.
12.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door De 3D printer pen specialist op te geven adres.
12.7. Voor zaken met een door andere dan De 3D printer pen specialist bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
12.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
– A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
– B: indien men een artikel heeft gekocht dat in de uitverkoop staat (opruiming).
– C: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens De 3D printer pen specialist zijn verricht.
– D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
– E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
– F: Lichte krasjes
– G: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
– H: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
– I: Speelgoed (trapauto’s, traptrekkers, skelters)
– J: Gratis aktie artikelen.
13. Handelsmerk
13.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door De 3D printer pen specialist afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1. De 3D printer pen specialist noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
14.2. Onverminderd het vorenstaande is De 3D printer pen specialist in ieder geval nimmer aansprakelijk:– A: wegens niet, of niet tijdige levering;
– B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
– C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
– D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
– E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in De 3D printer pen specialist bedrijfsruimte bevinden;
– F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
– G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
– I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
– J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
14.3. Indien De 3D printer pen specialist in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt De 3D printer pen specialist slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is De 3D printer pen specialist nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
14.5. De afnemer zal De 3D printer pen specialist vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens De 3D printer pen specialist.
14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De 3D printer pen specialist of haar leidinggevende ondergeschikten.15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door De 3D printer pen specialist niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan De 3D printer pen specialist niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor De 3D printer pen specialist als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van De 3D printer pen specialist alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door De 3D printer pen specialist redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
15.3. De 3D printer pen specialist heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten De 3D printer pen specialist is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De 3D printer pen specialist gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. De 3D printer pen specialist behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
15.4. De 3D printer pen specialist heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.16. Ontbinding
16.1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens De 3D printer pen specialist niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die De 3D printer pen specialist te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft De 3D printer pen specialist het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
16.3.De 3D printer pen specialist is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst De 3D printer pen specialist schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.
16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door De 3D printer pen specialist verrichte prestaties, en heeft De 3D printer pen specialist onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop
17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van De 3D printer pen specialist tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat De 3D printer pen specialist zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

Het kopen via Webshops staat beschreven en is beschermd door de overheid.
Deze regels geven aan dat een koper een bezinningsperiode heeft van 14 dagen.
Deze regel houdt in dat De 3D printer pen specialist het recht heeft een retourzending te weigeren na deze periode , dit vanwege het feit dat een webshop exploitant geen fysieke winkel en/of voorraad heeft. De koper moet het product binnen 14 dagen terugsturen. Deze termijn begint te lopen de dag nadat hij de ontbinding heeft verzonden.
Na melding van retour wordt uw aankoopbedrag binnen 14 dagen terug aan u overgemaakt.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen De 3D printer pen specialist en afnemer, tenzij De 3D printer pen specialist er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

19.klachtenregeling
19.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
19.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
19.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
19.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
19.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
19.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

KVK gegevens : KVK nummer : 58562885 BTW : NL030450263B01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *